پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 2 مهر 1398

نام و سمت در شورا

محمد کاظم صادقی          نایب رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور و رییس  کمیسیون امور مالی, برنامه و بودجه

سوابق تحصیلی

فوق دیپلم حسابداری     لیسانس مدیریت دولتی      فوق لیسانس مدیریت اجرائی

سوابق اجرایی

1- آتش نشان     2- مسئول حسابداری     3- مسئول امور مالی      4- معاونت اداری مالی    5- شهردار عشق آباد     6- شهردار درود     7- شهردار نیشابور     8- عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر نیشابور

وظایف کمیسیون

1- رسیدگی به نامه ها و تقاضاهای مرتبط با کمیسیون      2- بررسی بودجه و متمم بودجه      3- بررسی گزارش های ماهیانه شهرداری    4- بررسی تفریغ بودجه شهرداری    

5- بررسی قراردادهای پیمانکاری شهرداری  6- بررسی اجاره بهای اموال شهرداری

7- بررسی پیشنهاد های ترک تشریفات         8- بررسی پیشنهادهای مزایده ها و مناقصه ها

 


5.3.5.0
V5.3.5.0