پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 2 مهر 1398

نام و سمت در شورا

احمد همت آبادی      

سوابق تحصیلی

کارشناسی

سوابق اجرایی

1 – ریاست آموزش و پرورش شهرستان فیروزه2- معاونت آموزش متوسطه نظری و فنی اداره آموزش و پرورش نیشابور 3- معاونت امور دانشجویی آموزشکده شهید رجایی نیشابور  4- عضو شورای اسلامی دوره چهارم 5- مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان نیشابور 6- مدیر مجتمع آموزشی مرکز تیزهوشان شهید بهشتی5.3.5.0
V5.3.5.0