پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 2 مهر 1398

نام و سمت در شورا

هادی ترقی .   رئیس کمیسیون امور فنی و عمران شهری

سوابق تحصیلی

کارشناسی: مهندسی عمران (گرایش عمران)    کارشناسی ارشد(عمران، گرایش سازه)

سوابق اجرایی

1- مدیرعامل و رئیس هیات مدیره دو  شرکت بازرگانی  2- مدریت بنگاه اقتصادی آهن آلات ترقی   3- عضو سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی با حکم نظارت مضاعف   4- عضو هیئت مدیره در بیش از 3 مرکز خیریه و نگهداری ایتام بدسرپرست

وظایف کمیسیون

1- پیگیری و نظارت بر کلیه طرح ها و پروژه های عمرانی    2- تدوین استراتژی ها و راهبردهای اجرایی    3- وظایف تصویبی و مشورتی در طرح ها و پروژه های عمرانی     4- سیاست گذاری در رسیدن به اهداف عمرانی و توسعه عمران شهری5.3.5.0
V5.3.5.0