پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 29 اسفند 1397

نام و سمت در شورا

احمد همت آبادی      

سوابق تحصیلی

کارشناسی

سوابق اجرایی

1 – ریاست آموزش و پرورش شهرستان فیروزه2- معاونت آموزش متوسطه نظری و فنی اداره آموزش و پرورش نیشابور 3- معاونت امور دانشجویی آموزشکده شهید رجایی نیشابور  4- عضو شورای اسلامی دوره چهارم 5- مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان نیشابور 6- مدیر مجتمع آموزشی مرکز تیزهوشان شهید بهشتیDOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0