پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 27 بهمن 1397

(( آگهی فراخوان انتخاب حسابرس ))

شوراي اسلامي شهر نیشابور در نظر دارد به منظور اجراي بند (30) ماده (80) قانون شوراهاي اسلامي کشور و ماده ۴۴ آيين نامه مالي شهرداري ها، حسابرس صورتهاي مالي سال­ ١٣٩۶ شهرداري نیشابور و سازمانهای تابعه را از بين موسسات حسابرسي واجد شرايط، باعنايت به شيوه نامه  ابلاغي وزارت کشور تعيين و انتخاب نمايد.

لذا از کليه موسسات حسابرسي داراي امتياز کنترل کيفيت الف و حداقل رتبه دو  جامعه حسابداران رسمي، برابر دستورالعمل نحوه پذيرش و انتخاب موسسات حسابرسي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي وزارت کشور دعوت بعمل مي آيد حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1397/04/28 نسبت به ارسال اطلاعات شامل مشخصات مؤسسه، توانمندي ها، سوابق حرفه اي در حسابرسي شهرداري ها، سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداري ها و ساير موسسات به همراه ليست مشخصات فردي، مدارج و صلاحيت هاي حرفه اي، سوابق کاري مديران و ترکيب اعضاي تيم تخصصي مجري امر حسابرسي اين آگهي، آدرس پستی موسسه، به همراه آخرين تصوير گواهي کنترل کيفيت و رتبه را در قبال اخذ رسيد در پاکت دربسته ممهور به مهر آن موسسه تحويل دبيرخانه شوراي اسلامي شهر نیشابور نمايند.

شورای اسلامی شهر نیشابور پس از ارزيابي فني، حرفه اي و کيفي درخواست ها نسبت به اعلام فهرست موسسات واجد شرايط اقدام خواهد نمود. ضمنا با توجه به اينکه شوراي اسلامی شهر در انتخاب يا رد هر يک يا تمام شرکت کنندگان در فراخوان حسابرسي مختار مي باشد، لذا صرف شرکت در فراخوان هيچگونه حقوق مکتسبه­اي براي شرکت کننده ايجاد نخواهد کرد و هرگونه ادعا و اعتراض دراين خصوص قابل قبول نمي باشد.

 

نشانی :        خراسان رضوی - نیشابور - خیابان امام - نرسیده به سه راه شریعتی - انتهای باغ ملی 
 تلفن تماس:   43336888(051)-43355334(051)
 دورنگار:   43355522(051)
 ایمیل :   info@ShoraNeyshabur.ir

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0